Yonghua Wu

Yonghua  Wu

Ph.D. Zoology, B.S. Animal Science

Senior Research Associate - Base: Changchun, Jilin, China

Contact Details:

E-mail: wuyh442@nenu.edu.cn
Address: Northeast Normal University
5268, Renmin Street
Changchun, Jilin 130024, China.
Phone: 650-272-1301